Ngôn ngữ

Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của Ngân hàng Thế giới đi thực địa tại 5 tỉnh miền trung

Tiếp theo chương trình Đoàn giám sát và hỗ trợ thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn” (WB8), sau cuộc họp khởi động đoàn, trong thời gian từ ngày 10-14/11/2020, Đoàn đã đi thực địa tại 5 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Đoàn đã đến làm việc với các địa phương như sau:

1. Tỉnh Thanh Hóa

- Thành phần tham dự phía địa phương: ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc PPMU, ông Trần Hữu Quý - Phó giám đốc PPMU và các thành viên phụ trách các lĩnh vực của PPMU: kế toán, kỹ thuật, chính sách an toàn, đấu thầu.

- Nội dung làm việc: Đại diện PPMU đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện Tiểu dự án (TDA) tại Thanh Hóa, trong đó:

+ 04 gói thầu đã hoàn thành, trong đó có 01 gói thầu xây lắp hồ Đồng Bể đã bàn giao đưa vào sử dụng.

+ 07 gói thầu đang thực hiện hợp đồng gồm: 05 gói thầu tư vấn và 02 gói thầu xây lắp cho 11 hồ. Đến nay, tiến độ thi công xây lắp của các hồ hoàn thành trung bình từ 15-95%.

+ Từ nay đến cuối năm 2020 dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu 01 gói thầu tư vấn lập EPP cho hồ Kim Giao, trao hợp đồng trong quý I/2021.

+ Tiến độ thực hiện của TDA03 tương đối chậm do cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt hồ sơ FS+DSR vì thiếu hạn mức vốn đối ứng địa phương.

Đoàn công tác đã đi thực địa tại 2 hồ chứa: Bái Đền và Kim Giao

+ Hồ Bái Đền, Xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn: Vhồ = 0,219 triệu m3, Hmax = 8m, Lđỉnh đập = 134 m, Flv = 1,05 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã thi công được khoảng 95% khối lượng, chỉ còn một ít khối lượng trồng cỏ mái hạ lưu.