Ngôn ngữ

Ý kiến của WB về việc lựa chọn nhà thầu qua mạng để ứng phó với dịch bệnh COVID-19

Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (Ban CPO) nhận được thông báo của Ngân hàng thế giới (WB) về thực hiện yêu cầu của Ban quản trị đấu thầu WB (WB's Procurement Management) về lựa chọn nhà thầu qua mạng để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 (có tài liệu đính kèm). Trong khuôn khổ dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8), Ban CPO lưu ý các Chủ đầu tư một số vấn đề sau:

  1. Áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) được sử dụng nguồn vốn WB. Chủ đầu tư chỉ đạo tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng quy định.
  2. Đối với các gói thầu khác, Chủ đầu tư thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng được quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề nghị các Chủ đầu tư triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Danh sách thông báo

Quyết định của Chủ tịch nước Số 765/QĐ-CTN, Hà Nội, ngày 30/06/2022 12/08/2022
Công điện khẩn 11/08/2022
Công văn số 620/CPO-TCKT ngày 27/05/2022 Về việc thời hạn giải ngân vốn nước ngoài dự án WB8 02/06/2022
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8, từ 05-18 tháng 05 năm 2022 18/04/2022
Công văn số 411/CPO-WB8 ngày 13 tháng 04 năm 2022 18/04/2022
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8, từ 13-17 tháng 12 năm 2021 14/11/2021
Công điện số 2056/CĐ-TCTL-QLCT 09/11/2021
Công điện số 1807/CĐ-TCTL-QLCT 05/10/2021
Đoàn Giám sát kỹ thuật WB, Dự án WB8 28/08/2021
Rút vốn ngoài nước kế hoạch 2020 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 20/12/2020
Lập báo cáo tình hình thực hiện các tiểu dự án phục vụ đoàn hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của WB 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ) 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Đoàn công tác Hỗ trợ Kỹ thuật Dự án WB8 10/09/2020
Cung cấp tài liệu cơ sở lập kế hoạch đầu tư công tiểu dự án WB8 22/08/2020
Kết luận của Tổng cục trưởng TCTL tại Hội nghị Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và tình hình thực hiện dự án WB8 năm 2020 18/08/2020
Yêu cầu của Cục Quản lý Xây dựng công trình về việc đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 18/08/2020
Chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc triển khai các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 18/08/2020
Hướng dẫn của WB về việc thực hiện CSAT trong điều kiện phòng tránh dịch COVID-19 18/08/2020
PPMUs chuẩn bị làm việc với Kiểm toán Nhà nước 31/07/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ) 31/07/2020
Thông báo về TDA Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, tỉnh Tuyên Quang 30/07/2020

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com