Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư71.445.6877.12
Lũy kế thanh toán45.372.1347.50
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)63.5137.5561.59
KH vốn 2020 được giao19.130.6019.73
Lũy kế thanh toán từ đầu năm4.040.584.62
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)21.1197.1723.43

Dự án WB8 Bộ Công thương

1. Thông tin cơ bản

1.1. Tên dự án (tiếng Việt): Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an toàn đập thủy điện” thuộc Hợp phần 2 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (DRSIP/WB8).

1.2. Tên dự án (tiếng Anh): Project "Technical service to improve dam safety of hydropower project" - Component 2 of Dam Repair and Safety Improvement Project" (DRSIP/WB8).

1.3. Mã dự án: IDA 5749-VN

1.4. Tên nhà tài trợ: Vốn vay Ngân hàng Thế giới.

1.5. Thời gian bắt đầu và kết thúc Dự án: Từ 08/2016 tới hết 31/12/2022.

1.6. Cơ quan Chủ dự án: Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp

1.7. Địa điểm thực hiện dự án: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương và các vị trí có công trình thủy điện thuộc phạm vi lựa chọn của tiểu dự án

2. Tình hình thực hiện dự án

2.1. Tiến độ thực hiện dự án:

Trong Quý II năm 2020 Dự án đã triển khai các hoạt động như sau:

       - Gói thầu: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các hồ chứa và đập thủy điện để hỗ trợ quản lý và vận hành an toàn hồ chứa thủy điện để phục vụ việc quản lý và giám sát an toàn đập” đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đã có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu,  đã đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên mạng, đã ký kết hợp đồng ngày 26/06/2020.

- Gói thầu “Xây dựng phương pháp và hướng dẫn kỹ thuật đánh giá an toàn đập thuỷ điện và thí điểm đánh giá cho các đập được lựa chọn” đã gửi điều khoản tham chiếu và dự toán ToR và  hồ sơ mời đề xuất RFP tới Ngân hàng Thế giới để xin ý kiến không phản đối vào ngày 22/06/2020, Ngân hàng Thế giới đã có phản hồi ngày 29/06/2020.

- Gói thầu “Chi phí bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố của hệ thống máy chủ, hệ thống CSDL; Đường truyền internet cho máy chủ; Chi phí mua bản quyền Windows máy chủ, Virus, Firewall” đang hoàn thiện điều khoản tham chiếu và dự toán ToR và hồ sơ mời thầu điện tử.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi CPO phục vụ kiểm toán năm 2020.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi CPO phục vụ đoàn mission ngày 26/05/2020.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án gửi CPO phục vụ theo dõi tiến độ và tình hình giải ngân chi tiết dự án.

- Báo cáo kịp thời tình hình thực hiện dự án đáp ứng yêu cầu của Bộ cũng như nhà tài trợ.

    Trong Quý III năm 2020 Dự kiến dự án sẽ triển khai các hoạt động như sau:

   - Gói thầu: “Xây dựng cơ sở dữ liệu đập thủy điện để hỗ trợ quản lý và vận hành an toàn hồ chứa thủy điện” dự kiến tạm ứng cho nhà thầu và nhà thầu thực hiện các công việc theo hợp đồng.

   - Gói thầu: “Xây dựng phương pháp và hướng dẫn kỹ thuật đánh giá an toàn đập thuỷ điện và thí điểm đánh giá cho các đập được lựa chọn” dự kiến phê duyệt điều khoản tham chiếu và dự toán ToR, thông báo mời quan tâm, lập danh sách ngắn, lập hồ sơ mời đề xuất RFP và gửi hồ sơ này đến các nhà thầu trong danh sách ngắn.

- Gói thầu “Chi phí bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố của hệ thống máy chủ, hệ thống CSDL; Đường truyền internet cho máy chủ; Chi phí mua bản quyền Windows máy chủ, Virus, Firewall”sử dụng nguồn vốn đối ứng, phê duyệt điều khoản tham chiếu và dự toán ToR và hồ sơ mời thầu điện tử, đánh giá hồ sơ dự thầu, có kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Kết hợp với Nhóm thực hiện Dự án thực hiện các công việc cụ thể của Nhóm trong quý 3.2020.

2.2 Xếp hạng tình hình thực hiện dự án: Trung bình

3. Đánh giá tình hình thực hiện và công tác giám sát, đánh giá dự án

3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện dự án trong năm

Các hoạt động điều phối, quản lý và theo dõi thực hiện dự án đã được triển khai tốt, hoàn thành đúng các yêu cầu báo cáo của Chính phủ và nhà tài trợ. Dự án được triển khai đúng kế hoạch mặc dù đã đạt được tiến độ tốt trong những tháng gần đây nhưng tỷ lệ của dự án nhìn chung chưa đạt mức mong đợi, do việc triển khai hoạt động còn một số chậm trễ nhất định và sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

3.2. Đánh giá chung về công tác giám sát và đánh giá dự án

Công tác giám sát và đánh giá chương trình được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua các cuộc họp hàng tuần, tháng. Các đoàn đánh giá của nhà tài trợ, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của Chủ Dự án, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Dự án đã và đang triển khai theo đúng tiến độ và không phát sinh vướng mắc./.

 

        

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com