Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư180.185.71185.89
Lũy kế thanh toán86.912.4289.34
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)48.2442.3848.06
KH vốn 2020 được giao80.000.7080.70
Lũy kế thanh toán từ đầu năm16.870.6817.55
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)21.0996.8621.75

    Dự án WB8_ Bộ TN&MT

   1. Thông tin cơ bản

1.1. Tên dự án (tiếng Việt): Tiểu dự án “Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và lưu vực sông Cả” thuộc Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập, dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8).

1.2. Tên dự án (tiếng Anh): The sub-project "Invest in the water resources monitoring network and improvement of the coordination of multi-reservoir operation in the Vu Gia Thu Bon and Ca river basins" under the component 2 of project "Dam safety improvement"

1.3. Mã dự án:

1.4. Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ (nếu có): Ngân hàng Thế giới.

1.5. Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án: Năm 2019 – 2021.

2. Tình hình thực hiện dự án

2.1. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Khối lượng và giá trị các công việc đã thực hiện trong quý:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của Tiểu dự án tại văn bản số 729/BTNMT-KHTC ngày 17 tháng 02 năm 2020.

- Ban Quản lý các dự án KTTV đã thực hiện lập hồ sơ điều chỉnh dự án theo các yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ điều chỉnh dự án đã nhận được ý kiến đồng thuận của Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

- Hồ sơ điều chỉnh Tiểu dự án đã được cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng thẩm định tại Công văn số 350/HĐXD-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2020 và hiện đang trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.          

2.2. Xếp hạng tình hình thực hiện dự án

Căn cứ vào các chỉ số thực hiện so với kế hoạch, xếp hạng tình hình thực hiện dự án:  B (Khá )

3. Đánh giá tình hình thực hiện và công tác giám sát, đánh giá chương trình, dự án

3.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện chương trình, dự án trong Quý:

Hiện nay Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của Tiểu dự án chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường duyệt nên chưa thể triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Tiểu dự án do đó tiến độ thực hiện tổng thể của Tiểu dự án đang bị chậm so với kế hoạch.

3.2. Đánh giá chung về công tác giám sát và đánh giá chương trình, dự án:

- Công tác theo dõi và kiểm tra dự án được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định.

- Trong quá trình thực hiện dự án, công tác đảm bảo chất lượng luôn được quan tâm và tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước.

- Việc tổ chức quản lý dự án theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục đầu tư.

Ban Quản lý dự án các khí tượng thủy văn kính báo cáo Ban Quản lý Dự án TW – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn./.

 

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com