Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư90.0067.50157.50
Lũy kế thanh toán57.0036.3193.31
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)63.3453.7959.24
KH vốn 2020 được giao42.0018.3760.37
Lũy kế thanh toán từ đầu năm23.1031.5354.63
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)55.00171.5890.48

Tiểu Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

I. Mục tiêu của dự án

Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình đầu mối hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh nhằm bảo đảm an toàn cho hồ chứa tong quá trình vận hành, khai thác.

II. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Phú Yên được UBND tỉnh phê duyệt là 157.000.000.000 VNĐ, tương đương 7 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 4 triệu USD, vốn đối ứng là 3 triệu USD.

III. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa.

IV. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Giám đốc: Trần Quang Hùng

Điện thoại: 063-726-699

Email: tayninhwb8@gmail.com

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com